ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor boekingen rechtstreeks bij Katrienette.  Voor workshops die aangekocht worden via derden (zoals stoffenwinkels of naaiclubs) gelden de voorwaarden van de betreffende contractant.

 1. Verkoper

KATRIENETTE is een merknaam van DAFRALU BVBA met maatschappelijke zetel te Zoersel, Bethaniënlei 167 en is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0542 493 680 alsook RPR Turnhout. Het BTW nummer is BE0542.493.680. Contact opnemen kan ook via e-mail: hallo@katrienette.be .

 

 1. Toepassing

Elke geplaatste bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de verkoper, die steeds deel uitmaken van een uitdrukkelijk geschrift.

 

 1. Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de koper te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

 1. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden KATRIENETTE niet. KATRIENETTE is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. KATRIENETTE is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

 1. Bestelling

Na het plaatsen van de bestelling krijgt de koper een email met de bevestiging van zijn bestelling. Indien een artikel toch niet meer voorradig is krijg de koper hiervan binnen de twee werkdagen bericht. Bestellingen kunnen enkel per e-mail geplaatst worden. Er worden geen bestellingen of wijzigingen aan geplaatste bestellingen aanvaard via telefoon, facebook of andere media.

 

 1. Workshops en evenementen

Een inschrijving voor een workshop of evenement is pas definitief na het plaatsen van een bestelling en de ontvangst van de betaling. Wanneer de betaling werd uitgevoerd en de workshop of evenement wordt door KATRIENETTE geannuleerd (door bijv. te weinig inschrijvingen of overmacht), dan kan de betaling dienen als reservatie voor de volgende workshop (al dan niet dezelfde – naar eigen keuze) of worden terug gestort binnen de 14 werkdagen op het rekeningnummer dat gekend is in de database van onze webshop.

Het inschrijvingsgeld voor workshops en evenementen wordt niet terugbetaald bij annulatie of afwezigheid, tenzij we deze plaats nog tijdig ingevuld krijgen. De koper mag ook zelf iemand anders sturen.

 

 1. Betalingswijze

Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren. De betaling kan gebeuren via overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE89 3631 3098 3685 BIC: BBRUBEBB.

 

 1. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht waarbij de consument het recht heeft om af te zien van de aankoop binnen de 14 kalenderdagen, is niet van toepassing volgens W.E.R. Artikel VI.53, 13°. Het voorwerp van de overeenkomst, namelijk het geven van workshops en het organiseren van evenementen, wordt gekwalificeerd als diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding en zijn hierdoor uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

 1. Aanbiedingen en kortingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen en kortingen zijn beperkt in tijd. Kortingen kunnen persoonsgebonden zijn en deze zijn dan niet overdraagbaar aan derden. Kortingen en/of aanbiedingen mogen niet gecumuleerd worden. Er wordt dus steeds maar 1 korting (zowel korting in bedrag of als percentage) toegestaan per bestelling. Kortingen worden niet in contanten omgezet. KATRIENETTE heeft het recht i.g.v. overmacht, vergissingen of fouten kortingen eenzijdig te wijzigen of te annuleren.

 

 1. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk, indien verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid die KATRIENETTE belet haar verplichtingen na te komen: vertraging bij of wanprestatie door de leveranciers en bezorgers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten of van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, bezorging gelden uitdrukkelijk als overmacht. KATRIENETTE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is KATRIENETTE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien KATRIENETTE het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

 1. Persoonsgegevens & gebruik van beeldmateriaal

Door te bestellen staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Katrienette zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens, en kan dit recht uitoefenen door KATRIENETTE schriftelijk te contacteren.   De koper heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be . De privacy policy van de onderneming is terug te vinden op [link].

Door te bestellen staat de koper uitdrukkelijk toe dat er foto’s en video-opnames van deelnemers gemaakt mogen worden tijdens workshops en evenementen. Het publiceren via o.a. website en social media van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden -waarop de deelnemer mogelijks herkenbaar is- gebeurt enkel indien de koper zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard.  Voor gerichte (geposeerde) foto’s hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig.

 

 1. Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, backups, …).

 

 1. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door KATRIENETTE om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 1. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

 

Katrienette behoudt zich het recht ten allen tijde en zonder te verwittigen de voorwaarden te wijzigen.